Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego http://homefree.eu/ Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
HTTP://HOMEFREE.EU/


 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 7. Własność intelektualna

 8. Odpowiedzialność

 9. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis internetowy działający pod adresem http://homefree.eu/ prowadzony jest przez HOME FOR FREE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000661185, NIP : 5751891663, REGON : 366455607, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Miarki 15/3, 42-700 Lubliniec, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@homefree.eu

 2. Serwis http://homefree.eu/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis http://homefree.eu/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu http://homefree.eu/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzi sprzedaży usług oraz produktów prezentowanych w Serwisie.

 6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.

 7. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez nich ich wzajemnych zobowiązań.

 8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia.

 9. Oferent jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń przedmiotów oraz usług prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

 10. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz prezentowania oraz obrotu przedmiotami, których posiadanie jest zabronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności środków odurzających, leki, broni palnej, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedmiotów nabytych niezgodnie z prawem, tj. pochodzących z kradzieży oraz innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

 11. W Serwisie obowiązuje zakaz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

 12. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://homefree.eu/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://homefree.eu/ użyte są w celach informacyjnych.

 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 

 1. AUTOR – Usługobiorca, który przesyła zdjęcie oraz inne treści z zamiarem umieszczenia ich na stronie http://homefree.eu/ i który wyraził zgodę na treść Regulaminu.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – a form available on the Website that allows to create an account. The Registration Form allows to create an Account appropriate for the specific User.

 3. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia na stronie Serwisu.

 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po pozytywnej weryfikacji Użytkownika oraz danych zamieszczonych w Formularzu Rejestracji.

 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

 7. OFERENT– Usługobiorca, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń w Serwisie.

 8. REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu.

 9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://homefree.eu/.

 10. USŁUGODAWCA - HOME FOR FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000661185, NIP: 5751891663, REGON: 366455607, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Miarki 15/3, 42-700 Lubliniec.

 11. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 13. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta,

  2. zamieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciami,

  3. korzystanie z Wyszukiwarki,

  4. zamieszczanie reklam.

 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), b) oraz c) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne .

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. d) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne stosownie do wybranych opcji oraz zgodnie z cennikiem Serwisu.

 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta.

   • Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu.

   • W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas jego odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie po ich akceptacji przez Usługobiorcę.

   • Użytkownik zamieszczający ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne.

  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu reklam, zawierana jest na czas oznaczony, wymaga podpisania odrębnej umowy w formie pisemnej oraz ulega rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta. W związku z zamiarem zamieszczenia reklamy w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru kategorii oraz rozmiaru reklamy, a także jej miejsca oraz czasu publikacji w Serwisie. Zamieszczenie reklamy następuje po uiszczeniu opłaty za cały okres publikacji oraz po weryfikacji jej treści przez Usługodawcę.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 8. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń, reklam i zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

  2. o charakterze rasistowskim,

  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców.

  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do homefree.eu,

  8. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,

  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

 9. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innym Użytkownikiem, postanowień niniejszego Regulaminu.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej :

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).

  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@homefree.eu .

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@homefree.eu.

  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie Usług.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://homefree.eu/, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji) są własnością HOME FOR FREE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000661185, NIP: 5751891663, REGON: 366455607, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Miarki 15/3, 42-700 Lubliniec. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://homefree.eu/, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://homefree.eu/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Autor przesyłając zdjęcie wraz z opisem z zamiarem umieszczenia ich na stronie http://homefree.eu/ udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, zgodnie z poniższymi zasadami.

 4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania ze zdjęcia przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego http://homefree.eu/.

 5. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką  rukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,

 • w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na obszarze całego świata.

 2. Ponadto Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

  1. wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowań zdjęcia, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia zdjęcia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Serwis, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;

  2. zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;

  3. upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia zdjęcia dokonanego przez Serwis, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,

  4. przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia.

 3. Ponadto Autor oświadcza, że:

  • jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis przekazanych przez Autora uprawnień,

  • na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

 4. Autor przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuje się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

 5. Serwis zastrzega sobie prawo nieopublikowania zdjęcia w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.

 3. Każdy Oferent jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami :

  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania  erwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców  niebędących Konsumentami,

  7. za skutki związane z utratą hasła.

 7. Oferent niebędący Konsumentem zwalnia Serwis z odpowiedzialności za powstałe szkody, utracone zyski, naruszenia dobrego imienia, a także inne niedogodności powstałe w wyniku celowej lub przypadkowej działalności innych Użytkowników, gdyż wyrażane opinie stanowią indywidualne stanowisko każdego z Użytkowników, a Serwis ogranicza się jedynie do udostępnienia platformy w postaci Serwisu www.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniłoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.

 2. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, a niebędących jednocześnie obywatelami polskimi, zawsze zastosowanie ma prawo korzystniejsze dla nich.

 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału

 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.

 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 


 


 

Przed zleceniem zamieszczenia reklamy na stronie homefree.eu Reklamodawcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISIE
HOMEFREE.EU

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zlecenie reklamowe
 4. Warunki zmiany oraz odwołania zlecenia reklamowego
 5. Opłaty
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady zamieszczania i publikowania Reklam oraz korzystania z przestrzeni reklamowej udostępnionej przez HOME FOR FREE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661185, NIP: 5751891663, REGON: 366455607, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Miarki 15/3, 42-700 Lubliniec, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@homefree.eu, tel. +48 664 477 489 , na stronie Serwisu homefree.eu.
  2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi Elektronicznej polegających na zamieszczaniu Reklam w Serwisie homefree.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Serwisu.
  3. Warunkiem zamieszczenia Reklamy w Serwisie przez Reklamodawcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
  4. Odpowiedzialność za treść Reklam ponosi Reklamodawca.
  5. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich w stosunku do Wydawcy wskutek zamieszczenia Reklam lub Reklamy na stronie Serwisu, Reklamodawca zobowiązuje się do zwolnienia Wydawcy z tych roszczeń poprzez wstąpienie w jego miejsce.
  6. W przypadku, gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy w Serwisie, Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa i dobra osobiste), Reklamodawca zobowiązuje się naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę, w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.
  7. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pośrednictwa w reklamie, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, które reprezentują, za terminową zapłatę należności na rzecz Wydawcy z tytułu zamieszczenia Reklam w Serwisie.
  8. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Serwisu albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
  9. Reklama w Serwisie powinna odróżniać się od Serwisu i jego poszczególnych elementów, w tym zwłaszcza układu graficznego strony. Reklamy w szczególności nie mogą naśladować Serwisu lub jego elementów. W uzasadnionych przypadkach Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamach oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi ona elementu Serwisu.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Definicje
  1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZLECENIA - formularz dostępny na stronie internetowej homefree.eu umożliwiający zlecenie rozpowszechniania Reklamy.
  3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Wydawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zleceniach Reklamowych oraz Reklamach.
  5. REGULAMIN - niniejszy regulamin zamieszczania reklam w Serwisie.
  6. REKLAMA - każda treść będąca przekazem tekstowym i graficznym, której celem jest promocja towarów i usług, popieranej idei albo osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę, w szczególności w postaci banneru reklamowego lub artykułu sponsorowanego, wyświetlanych za pośrednictwem Serwisu oraz promowanych przez Wydawcę w mediach społecznościowych (Facebook).
  7. REKLAMODAWCA - przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zlecający zamieszczenie reklamy w Serwisie lub korzystający z powierzchni reklamowej w Serwisie, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
  8. SERWIS - Serwis internetowy Wydawcy działający pod adresem homefree.eu.
  9. UMOWA REKLAMY - Umowa zawarta między Reklamodawcą, a Wydawcą za pośrednictwem Serwisu.
  10. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  12. WYDAWCA - HOME FOR FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000661185, NIP: 5751891663, REGON: 366455607, ul. Miarki 15/3, 42-700 Lubliniec.
  13. ZLECENIE REKLAMOWE - oferta rozpowszechniania Reklamy za pośrednictwem Serwisu, w ramach dostępnych w nim Usług Elektronicznych, złożona na zasadach określonych w Regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z danych zamieszczonych w Formularzu Zlecenia.
 3. Zlecenie reklamowe
  1. Reklamy są rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu oraz mediów społecznościowych (Facebook), na podstawie Zleceń Reklamowych, składanych przez Reklamodawców w Formularzu Zlecenia przygotowanym przez Wydawcę.
  2. Złożenie Zlecenia na zamieszczenie Reklamy w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
  3. Zlecenie Reklamowe musi zawierać następujące elementy:
   1. dane Reklamodawcy: - nazwa (firma), siedziba i dokładny adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, numer REGON, NIP, numer telefonu, adres e-mail,
   2. datę publikacji oraz długość (okres) rozpowszechniania Reklamy;
   3. forma Reklamy;
   4. oświadczenie zawierające akceptację Regulaminu przez Reklamodawcę;
   5. link odsyłający po naciśnięciu banneru;
   6. uwagi stanowiące ewentualne specjalne życzenia dotyczące Reklamy według zakresu określonego cennikiem Wydawcy;
  4. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w Serwisie i odpowiadające wymogom technicznym takiego zamieszczenia obowiązującym u Wydawcy. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych - o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości realizacji Zlecenia Reklamowego - dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
  5. Wydawca potwierdza przyjęcie Zlecenia Reklamowego poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Reklamodawcy. Potwierdzenie Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy w Serwisie.
  6. Niezgodność materiałów reklamowych lub promocyjnych związanych ze Zleceniem Reklamowym z warunkami technicznymi Wydawcy oraz inne niezgodności Zlecenia Reklamowego z Regulaminem uprawniają Wydawcę do odmowy zamieszczenia Reklamy w Serwisie, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu.
  7. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy w Serwisie, z przyczyn:
   1. siły wyższej;
   2. sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) albo sprzeczności z charakterem Serwisu, a także z negatywną oceną treści Reklamy (w szczególności treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, naruszającym prawa człowieka), w szczególności na skutek niespełnienia warunków określonych w Regulaminie;
   3. technicznych, technologicznych lub emisyjnych;
   4. sądowego zabezpieczenia roszczeń związanych z Reklamą, bądź zgłoszenia takich roszczeń lub uzasadnionych zastrzeżeń przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy lub Reklamodawcy albo jego przedstawicielom;
   5. zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów;
   6. braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Reklamy zamieszczone wcześniej.
 4. Warunki zmiany oraz odwołania zlecenia reklamowego
  1. Świadczenie, zmiana oraz odwołanie Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zmiana Zlecenia Reklamowego, treści Reklamy lub zmiana związanych z nią materiałów reklamowych lub promocyjnych może nastąpić nie później niż na 1 dzień przed planowaną datą rozpoczęcia rozpowszechniania Reklamy za pośrednictwem Serwisie. Reklamodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy pisemne określenie każdej z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
  3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w pkt 2 niniejszego rozdziału, a także w przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w pkt 2, Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia Reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
  4. Wydawca może nie uwzględnić zmian zgłoszonych w terminach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Reklamodawcy.
  5. W przypadku, jeśli Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia reklamowego później niż na 14 Dni Roboczych przed datą pierwszej emisji Zleceniodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:
   1. w okresie między 13 a 7 Dniami Roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 10% wartości brutto Zlecenia Reklamowego
   2. w okresie między 6 a 3 Dniami Roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30% wartości brutto Zlecenia Reklamowego
   3. poniżej 3 Dni Roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
   4. po rozpoczęciu emisji 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego
 5. Opłaty
  1. Ceny za rozpowszechnianie Reklam za pośrednictwem Serwisu ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego. Opłaty należy uiszczać poprzez elektroniczny serwis płatności PayU, niezwłocznie w dniu zgłoszenia Zlecenia Reklamowego.
  2. W razie zwłoki w zapłacie, Wydawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia.
  3. Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia od Reklamodawcy lub jego przedstawiciela Zlecenia Reklamowego dotyczącego zamieszczenia następnych Reklam w Serwisie, do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
  4. Wydawca zastrzega prawo do uzależnienia przyjęcia Zlecenia Reklamowego do realizacji od dokonania przez Reklamodawcę przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie.
  5. W przypadku niedokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy lub odstąpić od wykonania Zlecenia Reklamowego w całości lub w części.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej Reklamy w stosunku do złożonego zamówienia.
  3. Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Wydawcy.
  4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki Reklamy, poprzez jej ponowne zamieszczenie w tym samym Serwisie w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, chyba że strony ustalą inną formę usunięcia uchybienia.
  5. Termin zgłoszenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty pierwszego zamieszczenia Reklamy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub niespełniające wymogów określonych w pkt 1 lub 2 niniejszego rozdziału nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Reklamodawcy.
  6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu zamieszczenia Reklam w Serwisie.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Reklamy między Wydawcą, a Reklamodawcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wydawcą, a Reklamodawcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawcy.
  5. Reklamodawca ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
  6. Wydawca przetwarza dane osobowe Reklamodawców w celu realizacji Zlecenia Reklamowego. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności Serwisu.
  7. Regulamin wchodzi w życie dnia 20.05.2020

Wybrane dla Ciebie


Dołącz do newslettera! Ostatnio przeglądane Blog