Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu http://homefree.eu/ jest HOME FOR FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000661185, NIP: 5751891663, REGON : 366455607, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Miarki 15/3, 42-700 Lubliniec, adres
  poczty elektronicznej (e-mail): info@homefree.eu , zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204
  ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu http://homefree.eu/

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą, informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie http://homefree.eu/

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Numer telefonu,

  3. Adres e-mail.

 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed
  zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@homefree.eu.

 

V. PLIKI "COOKIES"

 1. Serwis Usługodawcy używa plików „c ookies” . Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie .

 2. Instalacja plików „ cookies ” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „ cookies " znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „ cookies ”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.

  1. „ Cookies ” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).

  2. „Stałe” pliki „ cookies ” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „ cookies ” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  3. „ Cookies ” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „ cookies ” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „ cookies ” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „ cookies ” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu http://homefree.eu/ oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
                                                      POLITYKA PRYWATNOŚCI (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)


  I. Postanowienia ogólne
  II. Cel i zakres zbierania danych
  III. Podstawa przetwarzania danych
  IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  V. Pliki „Cookies”
  VI. Postanowienia końcowe

   
                                                                              I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu       www.homefree.eu jest HOME FOR FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ   ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd   Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   pod numerem KRS : 0000661185, NIP: 5751891663, REGON : 366455607, adres  miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Miarki 15/3, 42-700 Lubliniec,  adres poczty elektronicznej (e-mail): info@homefree.eu , zwana dalej "Administratorem" i   będąca jednocześnie Usługodawcą.
  2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej  litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu   www.homefree.eu.
  3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję w spółce pełni  Krzysztof Kompała


                                                                                 II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Usługobiorcą, do celów  informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z aktywnością   Usługobiorcy w Serwisie www.homefree.eu , a także marketingu bezpośredniego   dotyczącego własnych usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo),  stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane  będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i   Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

  2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być  przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub  wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio  w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą         elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo    Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził  stosowną zgodę. 

  3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji usług, po czym dane podlegające archiwizacji będą  przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane   osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą  przetwarzane do czasu odwołania zgody.

  4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony  Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zamówienia usługi, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia usługi w Serwisie. 

  6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie     profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. 

  7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, 
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


                                   III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ  ICH POPRAWIANIA 

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres info@homefree.eu​. 

                                                                                 IV. PLIKI "COOKIES"

  1. Serwis Usługodawcy używa plików „​cookies” . Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie​.

  2. Instalacja plików „​cookies ” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.  W plikach „​cookies " znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

  3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „​cookies ”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.

  a) „​Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).

  b) „Stałe” pliki „​cookies ” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „​cookies ” lub do czasu ich usunięcia      przez Użytkownika.

  c) „​Cookies ” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji       Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „​cookies ” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

 4. 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „​cookies ” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. ​ Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików​„​cookies
  ​ ”​dostępne są w ustawieniach  oprogramowania (przeglądarki internetowej).


   
                                                                            V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę        przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem    osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z  naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub    zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio  postanowienia Regulaminu Serwisu www.homefree.eu , przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
Wybrane dla Ciebie


Dołącz do newslettera! Ostatnio przeglądane Blog